Ô Górolak bukowińskik (nie bukowiańskik!)

Nowoźniyjse dziedziny (i jedno miasto) we ftoryk siedzom Górole bukowińscý

Jest jé w Polsce tako grupa góralsko, ftoro siedzi daleko ôd gór. I do Polski trafiyli dopiyro po II wojnié światowyj, choć ik przodkowié sprzed wieków zyli na Ślonsku Ciesýńskim i w Państwié Zýwiyckim. Zaś ik kultura mo wiyncyj spólnego z kulturom Karpat rumuńskik jako kultura ftoryjkolwiyk inksýj polskiyj grupy góralskiyj. Mowa tutok ô Górolak bukowińskik – ftorzý sami cynsto nazýwajom sié czadeckimi. Jako jé ik geneza?

Ôd XVI wieku małopolsko i ślonsko ludnóś przý granicý z uherskim komitatym Trenscen migrujé na jego jesce płono zaludnione teryny, głównié w dolinié Kisucy (keny głównym miastym jest jé Czadca). Tak pomału tworzý sié grupa Góroli czadeckik. Alé z casym dolina stajé sié przeludniono. I tak, pocontkiym XIX wieku cyńś ludzi ruso na Bukowine – niedowno zdobytom bez Habsburgów lesistom, karpackom kraine. Nie idom sami – idom tyz hawiorze z Wielicki, Niymcý, Zýdzi, Ôrmianié, cosi tyz Madziarów i Słowoków. Na miyjscu zýjom juz Rusini i Rumuni. Te dwié ôstatnié grupy bedom miały duzý wpływ na Góroli ftorzý ôsiedlom sié na Bukowinié.

Po Wielgiyj Wojnié, Bukowina przýpadła Królestwu Rumunii. Jak wiyme, fnet wybuchła II wojna światowo. Na jyj kóniyc Bukowine ôzdziylono miyndzý Rumunié i Ukraińskom SRR. Duzo cyńść Góroli bukowińskik decýdujé sié na wyjazd do Polski – we ftoryj jes cały zachód do zasiedlynio. Miysajom sié ôni z Polokami z reśty kraju – ftorzý przezýwajom ik cýganami, jako ze przýjechali z Rumunié. Z tyj racjé, sami sobié zacýnajom nazýwać Górolami czadeckimi – jako ze ik przodkowié prawié 200 roków wceśniyj z hańtela przýbyli na Bukowine.

Dzisiok jednak Górole bukowińscy coroz cyńściyj podkryślajom swojé pochodzynié z totyj krainy, zaś ôd 1990 roku ôdbywo sié festiwal „Bukowińskie spotkania” w Polsce, Rumunii, na Wyngrak i Ukrainié, we ftorym zespoły ludowe ze wsi góralskik (bukowińskik) bierom licnié udział.

I tak prawnuki tyk, co uciykali za lepsým zýciym z Małopolski i Ślonska zaś trafiyli do Polski, choć śli doś naôkoło 😉

Historio Góroli bukowińskik

Poślij dalyj:


Łukasz Pudzisz

Górol ze wschodu Podholo. Ciesý go syroko pojynto nauka, rod widzi mapy. W Internecié casym znany tyz jako Gwiezdny Baca abo ⰃⰁ.

Możesz również polubić…

Ôbserwuj
Dej mi znać
0 Komyntorzý
Inline Feedbacks
Pokoz sýtkié komyntorza
0
Napis komyntorz i podziel sié s nami swojymi przemyślyniami.x