Ô nos

Witojcie na stronie HAWOK.pl – w miyjscu, ftore kceme poświyncić kulturze góralskiyj i jyj miyjscu w dzisiyjsým świecie. Nasým celym i nowoźniyjsom myślom jes, coby stworzýć włosne miyjsce do porusanio spraw lokalnyk, do pisanio ô historii i tematak dlo nos woznyk.

Marzý sie nom, coby tota strona była miyjscym, kany bedziyme mogli nie ino utrzýmować i propagować godanie gwarom, ale tyz i jom ôzwijać. Bez to wielgi nacisk kceme połozýć na literature – wlicajyncý nie ino twórcość naskik rodnyk pisorzý i poetów góralskik, ale i tłomacynia na gware. W tyj kwestii nobarzyj lezý nom na sercu sprawa literatury dlo dzieci i porusanie woznego tematu, jakim jest przekazowanie gwary tym, co majom być przýsłościom nasyj mowy. Kceme kwolić dobre praktyki, nawzajym słuzýć sobie poradom, dyskutować i wprowodzać do zýcio nowe pomysły na ôzwijanie nasego lokalnego dziedzictwa.

Na stronie promujyme nas włosny zapis, ftorego zasady fnet dome na strone (HAW bedzie link).

Poza gwarom kceme mieć tyz jakisi pozýtywny wpływ na nasom małom ôjcýzne. Nasým celym jes stworzýć spólnote ludzi, ftorzý działajom dlo spraw regijonalnyk. Ôtwarci my som na kozdego, fto bedzie kcioł razym s nami tworzýć spólnote ôtwartom na drugiego cłeka. Jednom z nowyzsýk wortości jes dlo nos posanowanie ludzkiyj godności i sprzeciwiome sie kozdyj formie ponizowanio drugiygo – niewozne z jakik z powodów.

Na stronie miyle widzime kozdy region góralski ôd Góroli ślonskik po Góroli nadpopradzkik. Sprzeciwiome sie ôdgórnemu narucaniu mniyjsým regijonom ino sýmboliki podholańskiyj. Bez to wybrali my motyw cheba nobarzyj u Góroli popularny: znak leluje zamiast spinki podholańskiyj abo parzynicý typowyj dlo Podholo.

Nase „szeregi” som jes ôtwarte na kozdego, dlo kogo sprawy regionalne som wozne. Bez to jak ino mo fto jaki temat, co myśli, ze worce napisanio ô nim, som my ôtwarci na propozýcje. Chyntnie tyz przýjmiyme nowe ôsoby miyndzý nos. Zastrzygome se prawo ôdmówić ôpublikowanio tekstów abo treści, jak uznome, ze w swojyj formie i temacie nie pasujom do charakteru strony.

Bez to jak kces razym s nami tworzýć tyn portal, ôbezwij sié nom HAWOK juz teroz – ôdpowiyme nowarcyj, jako to be ino moźliwe 😉

Aktualno redakcjo strony:
Jakub Ścisłowicz – główny prowadzoncý strony
Łukasz Pudzisz – spółredaktor strony