Pies i cłek. Macedońsko bojka ludowo.

Pies i cłek. Macedońsko bojka ludowo

W drzewsýk casak pies bywoł ino w lasak, tak jako inso dziko zwierzýna. Dobrze mu w rzecý było, nale sié mu ukotwiyło zýć w samotności i namyśloł, ze znońdzié se lepsego ôd sié towarzýsa, coby se mogli razym pospołu siedzieć i gazdować. Dosły go słuchy, ze wilk jes jé nosiylniyjsým zwierzyńciym. Niedługo minyno i kie se roz chodziył po lesié, natrefiył na wilka. Pies ôbezwoł sié do niego:

– Wilku, zakolegujme sié i zacnijme bywać razym.

Wilk sié zgodziył. Ôd tego casu razym se chodziyli po lesié; co chyciyli, to zjedli, a jak nic sié im nie udało chycić, to głodowali. W nocý lygali do spanio, tak jako to wyj zwierzynta robiom. Nale pies, jako to pies, kie cosi kajsi zasuściało w lesié, ujmowoł scekać.

Wilk mu na to:

– Kie słysýs hałas, to nie scekoj!

– A to bez co? – ździwiył sié pies – Przecié tyś jes nomocniyjsý, a jo przý tobié tyz mocorz. Nik s nami nie be wojowoł.

– Mylis sié – ôdrzók wilk – Niedźwiydź jes siylniyjsý ôd nos. Zjé mnie i tobié!

Zacudowoł sié pies, ze niedźwiydź jes siylniyjsý ôd wilka i bezmała całom noc nie społ, bo ôzmyślowoł. Rano wstoł i ôdesed wilka. Zacon chodzić po lesié i fnet spotkoł niedźwiydzia.

– Niedźwiedziu! – pado pies – Weźme sié zakolegujme!

– Cozby niy! – ôdpedzioł – Po coz mom sié tułać samotnié, bedziys polowoł razym se mnom.

I zacyni chodzić po lesié. Nocom sié połozyli w niedźwiedziyj jamié, kany sié wchodziyło miyndzý wielgiymi wantami. Usnyni. Nale pies, piernik jedyn, zaś w nocý doł znać ô sobié. Zacon dziawkać, kie cosi usłysoł. Niedźwiydź ôdpedzioł.

– Kie słysýs hałas, nie scekoj, bo może ftosi przýjś i nos ukrzýwdzić. A wtej to raty przeraty!

– A ftoz by to móg być? Przecié ni ma silniyjsego ôd tobié i ôde mnié!

– Niy – rzók niedźwiydź – lew jes siylniyjsý ôd nos, ôd niedźwiydzi.

Tak wtyncos pies sié dowiedzioł, ze lew jes siylniyjsý ôd sýćkik zwiyrzont. Rano lym świt pośli w las. Pies wartko znaseł ôkazýjom, coby ucieknońć niedźwiydziowi, tak ze kie tyn sié ôsotoł, ze jego kolegi nika ni ma, pies juz downo był na insým chodnicku. Sukoł i tu, i haw, i haniok, jak znaseł lwa i sié zakolegowali.

Wiecór pośli spać. Lew społ cicho, nie śmioł hałasować, bo sié boł cłeka. Pies, kie ino cosi zasumiało w lesié, wyloz z jamy i ujon scekać. A lew na niego:

– Nie scekojze!

– A coz to godos? – ździwiył sié pies – Przecié siylniyjsego, jako ty, ni ma!

– Nieprowda, mylis sié. – powiado – Siylniyjsý jes cłowiyk. Nosi jakiesi skryncone zelazo. Jak ś niego strzyli, moze zabić i tobié i mnié.

Wtedy to pies sié dowiedzioł, ze cłowiyk jes jé mocniyjsý ôd sýtkik zwierzont na ziymi. Rano uciók ôd lwa. Znaseł cłeka i urodzo do niego.

– Hej, cłeku! Dej mi być twojim przýjacielym!

– Dobrze – ôdpedzioł cłowiyk – Heboj tu hawok ku mnié.

Cłowiyk zawiód psa do swojego dómu.

Ôd tego casu pies, jak to pies, śpi przý dźwiyrzak, a cłowiyk siedzi se spokojnié w chałpié. Kiedysi w nocý cosi zasuściało w krzokak w lesié i pies zacon meldować scekaniym.

Cłowiyk wyseł do pola i ôdegnoł to, co siedziało w krzokak.

Ôd tego casu pies sié dowiedzioł, ze przý cłowiyku jes jé beźpiycny, i do dziś dnia zýjom razym we wielkiyj przýjaźni. Tak to wyj pies zacon zýć z cłowiekym.

Poślij dalyj:


Kuba Ścisłowicz

Wyrós w Cichym (w tym Wielgim, koło Cornego Donajca), miyłośnik gwary, casym cosi przetłomacý na gware abo napise ôd siy. Główny prowadzoncý fejsbukowyj strony "Gwara góralsko Skolnego Podholo", działo tyz na grupiy "Jako be po góralsku" i w insýk miyjscak w interneciy. Muzýkant amator, miyłośnik stylu cichowiańskiego, rzympoli po góralsku na gyńślak i basak. Filolog słowacki.

Możesz również polubić…

Ôbserwuj
Dej mi znać
1 Komyntorz
nostarse
nojnowse ôcyny
Inline Feedbacks
Pokoz sýtkié komyntorza
Jasiek Michałczak

Barz mi siy widzi 😃

1
0
Napis komyntorz i podziel sié s nami swojymi przemyślyniami.x